fbpx
Перейти до вмісту

Договір публічної оферти

про надання послуг

 Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець ОСІПОВА ІРИНА ЮРІЇВНА, реєстраційний номер картки обліку платника податків 2800214986, що зареєстрована за адресою: 04060, місто Київ, вул. Бердянська, буд. 26, з однієї сторони (надалі – Виконавець),  та будь-яка фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа або їх повноважний представник, що прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали Даний Договір (надалі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні і оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне:

1. Терміни і визначення

1.1. Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://shm.kiev.ua/ у відповідності до якого Виконавець приймає на себе обов’язок  здійснювати надання послуг кожному, хто звертається до нього, при цьому умови даного Договору залишаються однаковими для всіх Замовників. Виконавець не може надавати перевагу одному споживачу перед іншим при укладенні даного Договору, якщо інше не встановлено Законом або Даним Договором.

1.2. Послуги — набір консультаційних та освітніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах визначених цим Договором і програмами занять, що являються невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.

1.4. Замовник – особи, що діють і в інтересах своїх дітей віком від 5 до 18 років: будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, в тому числі, але не виключно – опікун, юридична особа, фізична особа-підприємець, та/або їх повноважний представник, які зайшли на Веб-сайт (сторінку) https://shm.kiev.ua/ та акцептували даний Договір.

1.5. Виконавець – фізична особа-підприємець, що надає послуги та реквізити якої зазначені в розділі 12 даного Договору.

1.6. Замовлення – належним чином заповнена на веб-сайті форма на отримання необхідних послуг, яка направляється у електронний спосіб Виконавцю та підтверджується в подальшому, після проведення тестування та особистої співбесіди, та повідомленням від банківської установи Виконавця про зарахування коштів на оплату Послуг від Замовника.

1.7. Курс — комплекс занять з  біології та/або хімії та/або фізики та/або математики та/або історії та/або географії та/або програмування та/або інформатики та/або англійської мови та/або української мови та/або української літератури та/або зарубіжної літератури та/або музики та/або мистецтва та/або майстрування, відповідного класу, виражені у формі уроків та/або у вигляді аудіо/відео візуального  програвання (онлайн навчання, у випадку форс мажорних обставин оголошених Кабінетом Міністрів України), що складається з освітніх послуг, направлених на передачу Замовнику і в інтересах дитини, яка є кінцевим споживачем послуг Виконавця, за заданою тематикою з метою надання їй можливості формування відповідного  уявлення про предмет, а також вміння застосування та розвитку певних особистих навичок у відповідності до обраної тематики.

1.8. Програма Курсу —  розклад занять та детальні умови надання конкретних Послуг Виконавцем.

2. Загальні положення

2.1. Даний Договір не вимагає особистого двостороннього підписання Сторонами та є дійсним в електронному вигляді.  Сторони підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення на укладення даного Договору в електронному вигляді.  Договір має юридичну силу у відповідності до положень ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, що містить підписи Сторін.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами Даного Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

2.3. Будь-яка наступна дія вважається акцептом Даного Договору публічної оферти:

– факт оформлення Замовлення послуг на Веб-сайті Виконавця https://shm.kiev.ua/;

– оплата послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначених даним Договором та/або на відповідних Веб- сторінках Виконавця https://shm.kiev.ua/ ;

– письмове (в тому числі електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов даного Договору на адресу електронної пошти, вказаної на Веб-сайті https://shm.kiev.ua/,  а саме info@shm.kiev.ua та/або у соціальну мережу Telegram за адресою https://t.me/ShkolaMryinykiv профіль користувача @ShkolaMryinykiv; 

– зарахування на Курс та включення Замовника до групи із закритим доступом соціальної мережі Facebook за електронною адресою: https://www.facebook.com/groups/809126535774729

2.4. Укладаючи Даний Договір Замовник автоматично погоджується з повним та беззаперечним прийняттям умов Даного Договору, вартості послуг та всіх додатків, що є невід’ємними частинами Даного Договору.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених даним Договором, надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених Даним Договором, прийняти та оплатити замовлені послуги.

3.2. Найменування, характеристики і вимоги до якості послуг, обираються Замовником зі списку при зверненні на Веб-сайт https://shm.kiev.ua/  та безпосередньо під час проходження тестування.

3.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (перелік предметів, формат, кількість навчальних годин тощо) курсу навчання розміщується на Веб-сайті Виконавця.

3.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких майбутніх фінансових чи інших результатів застосування Споживачем Курсів, придбаних у Виконавця, у своїй діяльності.

3.5. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за порядок роботи комп’ютерно-технічних пристроїв та інших пристроїв (телефонів тощо) Замовника.

3.6. Жодні претензії за результативністю застосування Замовника Курсу, отриманих в результаті проходження Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежать на Замовникові.

3.7. Під час проходження Курсу, та/або після його завершення, у визначених чинним освітнім законодавством випадках, Споживач в залежності від вибору Замовника, має право проходити атестування в ліцензованих державних/приватних освітніх закладах. 

3.8. Під час проходження курсу Виконавець орієнтується на вимоги держави, успішне атестування  Споживачем, з розширеним поданням знань,  які відповідають нашим освітнім цінностям.

4. Права й обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

– виконувати умови Даного Договору;

– надавати Замовнику послуги належної якості;

– надати інформацію щодо можливості проходження атестування: 1 раз на чверть/1 раз на півроку/1 раз на рік, за вибором Замовника, в ліцензованих державних/приватних освітніх закладах;

– об’єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на Веб сайті https://shm.kiev.ua/;

– завчасно інформувати Замовника, за 30 (тридцять днів) до фактичного введення змін, щодо особливостей Курсу та всіх складових, що є предметом Даного Договору;

– розміщувати невідкладну поточну інформацію під час проходження Курсу у групі із закритим доступом соціальної мережі Facebook за електронною адресою https://www.facebook.com/groups/599693127797296.

4.2. Виконавець має право:

– отримувати оплату за надані послуги в розмірі, визначеному даним Договором;

– залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих вчителів, освітян тощо);

– здійснювати фото- та відеозйомку Споживачів під час надання послуг  для публікації з маркетинговою метою без розголошення персональних даних Споживачів;

– в односторонньому порядку зупинити надання послуг у випадку порушення Замовником умов Даного Договору.

5. Права й обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно оплатити послуги у відповідності до умов даного Договору;

– ознайомитись з інформацією, розміщеною на Веб-сайті Виконавця;

– вірно вказати електронну пошту, номер телефону, та інші ідентифікаційні дані при направленні Замовлення;

– у визначене місце та час, повідомлені Виконавцем, прибути разом з Споживачем від Замовника для проходження тестування та співбесіди;

– забезпечити належне відвідування Споживача від Замовника визначеного Виконавцем місця проходження Курсу та/або належний доступ до курсу у випадку онлайн проходження Курсу;

– забезпечити своєчасне прибуття Споживача від Замовника для проходження атестування у закладі визначеного Виконавцем за погодженням із Замовником;

– після зарахування на Курс відвідувати групу із закритим доступом соціальної мережі Facebook за електронною адресою https://www.facebook.com/groups/599693127797296, для отримання своєчасної та повної оперативної інформації про проходження Курсу Споживачем;

– при прийнятті рішення про припинення проходження подальшого Курсу, завчасно повідомити Виконавця – не пізніше ніж за 30 (тридцять днів) до початку відповідного Курсу;

5.2. Замовник має право:

– здійснити замовлення послуг, що розміщені на відповідній сторінці Веб-сайту https://shm.kiev.ua/;

– вимагати від Виконавця надання послуг у відповідності з умовами Даного Договору.

6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги надаються у вигляді уроків та/або, у визначених випадках, в формі дистанційного онлайн  відтворення Курсу на пристроях Замовника (запису або прямої трансляції), відповідно до відомостей, розміщених у відповідному розділі сайту Виконавця, а під час проходження курсу – у групі із закритим доступом соціальної мережі Facebook за електронною адресою: https://www.facebook.com/groups/599693127797296.

6.2. Навчання відбувається з початку вересня по кінець травня визначеного Курсу. За потреби навчання може відбуватися також з червня по серпень. 

6.3. Відпочинок відбувається два тижні в січні і три місяці влітку, у відповідності до визначеного Курсу.

6.4. Замовник самостійно здійснює оформлення замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://shm.kiev.ua/ шляхом:

6.4.1 заповнення відповідної форми на Веб-сторінці https://shm.kiev.ua/elektronna-reyestratsiya-v-shkolu/

6.4.2. відвідування зустрічі-знайомства і тестування;

6.4.3. прийняття всіх умов, розміщених на Веб-сайті https://shm.kiev.ua/ та наявності вільних місць у Виконавця..

6.5. Замовник оплачує одноразово стартовий внесок, та вартість оплати відповідно обраного Курсу.

6.6. Після оплати відповідного Курсу на умовах Даного Договору, відбувається зарахування Споживача Курсу від Замовника та надання послуг у відповідності до розкладу, переліку та обсягом, що вказані на відповідній сторінці Веб сайту https://shm.kiev.ua/.

7. Ціна договору і порядок оплати

7.1. Ціна відповідного Курсу визначається Замовником та зазначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://shm.kiev.ua/. Вартість Договору складається із суми одноразового стартового внеску та безпосередньої вартості Курсу, розмір якого може бути відкориговано, шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті https://shm.kiev.ua/ .

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі Даного Договору в національній валюті – гривні.

7.3. Оплата послуг здійснюється наступними етапами: стартового внеску – одним платежем протягом 10-ти днів з дня повідомлення про зарахування, вартості Курсу – 9 платежів на рік з вересня по травень, та здійснюється шляхом:

7.3.1. внесення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця через касу банку;

7.3.2. перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця з використанням сторонніх систем та додатків Замовника.

7.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7.5. Замовник самостійно і за свій рахунок оплачує вартість підручників з англійської мови, необхідних зошитів, чернеток, індивідуальних підручників тощо, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором, з урахуванням інформації, розміщеній у групі із закритим доступом соціальної мережі Facebook за електронною адресою https://www.facebook.com/groups/599693127797296.

7.6. Замовник самостійно забезпечує додатковим харчуванням у випадку необхідності та з урахуванням смаків Споживача Курсу від Замовника.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Всі використані і розміщені на Веб-сайті https://shm.kiev.ua/  результати інтелектуальної діяльності, а також сам Веб-сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників. Будь-яке використання розміщених на Веб-сайті результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об’єктів) без дозволу законного правовласника відповідних результатів інтелектуальної діяльності є незаконним і може стати причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та (або) кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Відповідальність сторін і вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Даним Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини або необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: карантин, розмежування зон у період пандемії, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення або розпорядження органів державної влади і управління держави, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) покладаються додаткові обов’язки або встановлюються додаткові обмеження і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін.

11. Інші умови договору

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, і рівно всіма правами, і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку, без ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу України.

11.4. Інформація, яку надає Замовник, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в маркетингових цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення і обробки інформації про нього, направлення комунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої  іншої  інформації про діяльність Веб-сайту https://shm.kiev.ua/.

11.5.1. У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://shm.kiev.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши його на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.5.2. Замовник повідомлений про те, що його персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права та обов’язки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11.6. Замовнику надається право на використання послуг Виконавця виключно в межах потреб Споживача Курсу від Замовника без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.7. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якої із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається узгодженим Замовником і укладеними за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.

11.8. Виконавець самостійно, відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України, визначає умови Даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором.

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець ОСІПОВА ІРИНА ЮРІЇВНА,

Реєстраційний номер картки обліку платника податків 2800214986,

Україна, 04060, місто Київ, вул. Бердянська, буд. 26

Дата та номер запису в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

29.01.2019 № 20740000000037296

Р/р (IBAN) UA953220010000026001330077514

Call Now Button